Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van Conselis en Meubelfinesse.pro, gevestigd te Lauwe en in het Handelsregister ingeschreven onder nummer BE0785.705.146.

Wij vinden uw privacy belangrijk

Meubelfinesse.pro ziet het belang van uw privacy en zal veilig omgaan met uw persoonsgegevens. Door middel van deze privacyverklaring willen wij iedereen van wie Meubelfinesse.pro gegevens verwerkt op de hoogte brengen van waarom deze gegevens worden verwerkt en welke rechten hier
aan verbonden zijn.

De reden waarom wij uw persoonsgegevens verwerken

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt indien dit geoorloofd is op basis van artikel 6 van de Algemene verordening gegevensbescherming (beter bekend als de AVG). Dit betekend dat deze verwerking ofwel noodzakelijk is ofwel dat wij uw expliciete toestemming daarvoor hebben.

Privacy op de website

Meubelfinesse.pro respecteert de privacy van alle bezoekers aan de website. De enige informatie die verzameld en bewaard wordt wanneer u onze website bezoekt, is het adres van de computer waarmee u onze website bezoekt, het type en de door u gebruikte browserversie, de bezochte pagina’s en de datum en het tijdstip van uw bezoek. Deze informatie wordt gebruikt voor evaluatie en verbetering van de website.

Bewaartermijn

Meubelfinesse.pro verwijdert uw persoonsgegevens op het moment dat het verwerken van uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld. Meubelfinesse.pro bewaart uw gegevens uitsluitend langer, indien dat nodig is voor de nakoming van een wettelijke verplichting.

Doorsturen naar derden

In beginsel zal Meubelfinesse.pro geen persoonsgegevens doorsturen naar derden als dit niet noodzakelijk is. Meubelfinesse.pro doet dit alleen als dit nodig is ter uitvoering van haar taken. Indien Meubelfinesse.pro uw gegevens doorstuurt naar een derde zal Meubelfinesse.pro rekening houden met de toepasselijke wetgeving.

Uw rechten

Wanneer uw persoonsgegevens door Meubelfinesse.pro verwerkt worden, heeft u bepaalde rechten. U heeft het recht om:

  • Recht op inzage in uw gegevens;
  • Recht op vergetelheid;
  • Recht op rectificatie;
  • Recht op dataportabiliteit;
  • Recht op beperking van verwerking;
  • Recht op bezwaar.

Meubelfinesse.pro zal alle verzoeken in overweging nemen en binnen een redelijk termijn antwoord geven. Indien Meubelfinesse.pro besluit uw verzoek niet te honoreren zal Meubelfinesse.pro u daarvan op de hoogte brengen. Meubelfinesse.pro kan bij een verzoek vragen om meer informatie, zodat wij uw identiteit kunnen bevestigen.

Wijzigingen

Meubelfinesse.pro kan deze privacyverklaring zonder aankondiging wijzigen. Indien wij deze privacyverklaring wijzigen, dan zal die gewijzigde versie op deze pagina staan. Het is raadzaam deze pagina in de gaten te houden voor eventuele veranderingen.

Vragen en contact functionarisgegevensbescherming

Voor eventuele vragen en/of klachten over het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via: info@meubelfinesse.pro. Wij zullen ons best doen om vragen goed en duidelijk te beantwoorden en klachten zo goed mogelijk op te lossen.