Verkoopvoorwaarden

Van Conselis en Meubelfinesse.pro

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Wederpartij producten en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Wederpartij gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Wederpartij: de opdrachtgever of consument.
 4. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Wederpartij of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Wederpartij om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan Wederpartijen aanbiedt;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de Wederpartij wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op
  afstand;

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van en door Meubelfinesse.pro en/of Conselis, gevestigd te Lauwe en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer BE0785.705.146 (hierna aangeduid als “ondernemer”).

Artikel 3 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en Wederpartij.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Wederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Wederpartij zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Wederpartij zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 Het aanbod

 1. Op een aanvraag van Opdrachtgever volgt een aanbieding of offerte van Opdrachtnemer. Indien een Opdracht volgt naar aanleiding van een aanbieding of offerte van Opdrachtnemer, dan komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat de Opdracht door Opdrachtgever wordt verzonden.
 2. Indien een Opdracht door Opdrachtgever wordt gegeven zonder een daaraan voorafgaande aanbieding of offerte van Opdrachtnemer, dan komt de Overeenkomst tot stand, doordat Opdrachtnemer overeenkomstig de Opdracht uitvoering geeft aan de Opdracht. De Overeenkomst komt alsdan tot stand op het moment van aanvang van uitvoering van de Opdracht.
 3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van Opdrachtgever of namens Opdrachtgever gedaan door verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden Opdrachtgever slechts indien en voor zover deze door daartoe bevoegde personen schriftelijk door Opdrachtgever zijn bevestigd.
 4. Wijziging in de Opdracht, daaronder begrepen uitbreiding of inkrimping van de werkzaamheden, komt tot stand op het moment van verzending van de wijziging door Opdrachtgever, tenzij Opdrachtnemer binnen acht (8) dagen na verzending tegen de wijziging schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maakt.
 5. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van door Opdrachtgever ter beschikking gestelde of door hem goedgekeurde tekeningen, modellen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften en dergelijke, maken deze deel uit van de Overeenkomst.
 6. Zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is het Opdrachtnemer niet toegestaan haar verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst uit te besteden aan derden.

Artikel 5 Herroepingsrecht

 1. De Wederpartij kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de Wederpartij vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Wederpartij, of een vooraf door de Wederpartij aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  • a. als de Wederpartij in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Wederpartij, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de Wederpartij hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  • b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Wederpartij, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Wederpartij, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 3. Het herroepingsrecht uit artikel 6 is enkel en alleen van toepassing op consumenten. Consumenten zijn natuurlijke personen die niet handelen in naam van beroep of bedrijf. Het
  herroepingsrecht is ook niet van toepassing op maatwerk.

Artikel 6 Uitoefening van het herroepingsrecht door de Wederpartij en kosten daarvan

 1. Als de Wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Wederpartij het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Wederpartij heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De Wederpartij zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Wederpartij.
 5. De Wederpartij draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de Wederpartij deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Wederpartij de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de Wederpartij herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de Wederpartij de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De Wederpartij draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  • a. de ondernemer de Wederpartij de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt,
  • of;
  • b. de Wederpartij niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 8. De Wederpartij draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  • a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  • b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming;
  • of
  • c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de Wederpartij te bevestigen.
 9. Als de Wederpartij gebruik maakt van zijn herroep

Artikel 7 De prijs

De tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen prijs, zoals aangegeven in de Overeenkomst, is vast en kan mitsdien niet aan herziening onderhevig zijn, luidt in euro en is exclusief BTW. De prijs kan slechts na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever worden gewijzigd.

Artikel 8 Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Wederpartij op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Wederpartij bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 9 Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Wederpartij hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Wederpartij heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de Wederpartij betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de Wederpartij of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de Wederpartij de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. Indien de Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de Wederpartij een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de Wederpartij afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 11 Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De Wederpartij dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 12 Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de Wederpartij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Artikel 13 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Wederpartij zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager.